Konfigurator pomieszczeń
Strona główna Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

Wnętrza z klasą

Regulamin ustanawia zasady realizacji zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego.

Sprzedającym  jest Beata Jankowska, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: BBS Beata Jankowska, z siedzibą firmy: 03-289 Warszawa, ul. Paavo Nurmiego 43, płatnik VAT: NIP 524-132-06-19, Regon: 145959411.

Sklep Wnętrza z klasą zarejestrowany pod domeną www.wnetrzazklasa.com.pl jest prawną własnością firmy BBS Beata Jankowska.

Adres poczty elektronicznej sklepu: sklep@wnetrzazklasa.com.pl

Numer telefonu Biura Obsługi Klienta: + 48 512 750 515 (opłata, jak za zwykłe połączenie – zgodnie z taryfami dostawcy usług telefonicznych klienta).

Kupującym, Nabywcą jest osoba fizyczna lub prawna dokonująca zakupy w sklepie internetowym Wnętrza z klasą – wnetrzazklasa.com.pl

Kupującym, Nabywcą w sklepie internetowym Wnętrza z klasą mogą być:

 1.  Osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do dokonywania czynności prawnych.
 2.  Przedsiębiorcy prowadzący zarejestrowaną działalność gospodarczą.
 3.  Firmy zarejestrowane w dowolnej, przewidzianej polskim prawem formie, w imieniu których występować będą osoby upoważnione do tego celu, określone w stosownych dokumentach i statutach firmy.

Warunkiem realizacji zamówień w sklepie internetowym Sprzedawcy przez Nabywcę jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem oraz jego zaakceptowanie w trakcie dokonywania zamówienia.

Zamówione towary są dostarczane na obszarze terytorialnym Polski oraz do krajów Unii Europejskiej.

I Przedmiot zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia są towary zamieszczone i szczegółowo zdefiniowane na stronie internetowej sklepu Wnętrza z klasą.
 2. Sprzedający zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, aby prezentowana na stronach internetowych oferta, była ze wszech miar aktualna.
 3. W przypadku niedostępności niektórych z prezentowanych towarów Sprzedający jest zobowiązany do bezzwłocznego zawiadomienia o tym Nabywcy za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) bądź telefonicznie.
 4. Odstąpienie od realizacji transakcji przysługuje Sprzedawcy w przypadku niedostępności zamawianego przez Nabywcę towaru. W takim przypadku, jeśli Nabywca dokonał zapłaty za zamówienie towary - Sprzedawca jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu zapłaconych należności Nabywcy.
 5. Cały oferowany przez Sprzedawcę asortyment towarów jest fabrycznie nowy. Obowiązuje nań stosowna gwarancja udzielana przez ich producentów. Użytkowanie przedmiotu zamówienia niezgodnie z jego przeznaczeniem, instalacja, czyszczenie jego oraz konserwacja niezgodnie z warunkami określonymi przez ich producentów oznacza cofnięcie udzielanej gwarancji. Nabywca jest zobowiązany do ścisłego stosowania się do warunków użytkowania przedmiotu zamówienia, instalacji, jak również do jego czyszczenia i konserwacji zgodnie z warunkami i wytycznymi określonymi przez ich producentów.

II Warunki dokonywania zamówień

Rejestracja

 1. Warunkiem dokonywania transakcji w sklepie internetowym jest dokonanie rejestracji przez Nabywcę na podstawie udostępnionego przez Sprzedawcę stosownego arkusza rejestracyjnego lub wypełnienie odpowiedniego formularza zakupowego. Są one umieszczone na stronie sklepu.
 2. Jeśli wystąpią wątpliwości dotyczące rejestracji Nabywcy – Sprzedawca może prosić o okazanie  dodatkowych dokumentów uwierzytelniających osobę bądź firmę Nabywcy. W przypadku odmowy okazania  dodatkowych dokumentów – Sprzedającemu przysługuje prawo odmowy zarejestrowania w systemie sklepu osoby Nabywcy, a także odmowy przeprowadzenia jakichkolwiek transakcji.
 3. Z chwilą zakończenia procesu  rejestracji – w zasobach sklepu powstaje konto Zamawiającego, zawierające wszelkie podane przez niego dane, jak  również całą historię jego transakcji.
 4. Sprzedawca może sam dokonać rejestracji Kupującego na jego prośbę, a także dla potrzeby sprawniejszej realizacji zamówienia Kupującego. Kupujący jest wówczas zobowiązany poprzez pocztę elektroniczną, dostarczyć Sprzedawcy niezbędnych danych osobowych i teleadresowych  do realizacji zamówienia.
 5. O ile po stronie Nabywcy powstaną zmiany, powodujące konieczność dokonania zmian w formularzu  rejestracyjnym – Nabywca zobowiązany jest do ich uaktualnienia przy realizowaniu kolejnej transakcji.
 6. Nabywca ma prawo wglądu do swych danych  rejestracyjnych, do ich poprawiania oraz uaktualniania, a także do wglądu do historii zawieranych ze sklepem własnych transakcji.
 7. Klient może w każdej chwili wymagać od Sprzedawcy wykreślenia swego konta ze sklepu bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu żadnych kosztów. W takim przypadku Klient jest zobowiązany przesłać pisemną informację z żądaniem usunięcia swego konta na adres sklepu drogą pocztową lub pocztą elektroniczną bądź też faksem, a Sprzedawca jest zobligowany do niezwłocznego usunięcia konta klienta.
 8. Sprzedający może wypowiedzieć konto klienta i dokonać jego wyrejestrowania z zachowaniem 14-dniowego okresu wyłącznie z ważnych  przyczyn, do których  należą:
  1. Naruszanie przez Klienta regulaminu sklepu internetowego Sprzedającego
  2. Korzystanie ze sklepu  przez Klienta z pogwałceniem interesów osób trzecich
  3. Zakłócanie przez Klienta prawidłowego funkcjonowania sklepu
  4. Prowadzenie przez Klienta, niepożądanej przez Sprzedawcę akcji marketingowej i promocyjnej w ramach funkcjonowania sklepu internetowego Sprzedającego.
 9. W sytuacji określonej w punkcie nr 8 powyżej Sprzedawca może przesłać decyzję o wyrejestrowaniu konta klienta poprzez pocztę elektroniczną na adres e-mail, który aktualnie jest zarejestrowany w sklepie internetowym Sprzedającego.
 10. Wyrejestrowanie konta przez klienta lub też sprzedawcę nie ma wpływu na prawa nabyte przez każdą ze stron przed dniem wyrejestrowania konta.

Składanie zamówień

 1. Wybrany przez siebie asortyment towarów jest umieszczany przez Nabywcę w koszyku, przy czym za każdym razem przysługuje Nabywcy prawo do dowolnego dodawania lub odejmowania umieszczonych w nim towarów.  
 2. Umieszczenie towarów w koszyku umożliwia Nabywcy dokonanie przeliczenia ich wartości, określenia minimalnych opakowań zbiorczych, jak również wyznaczenia kosztów dostawy i sposobu zapłaty.
 3. Po zakończeniu wyboru towarów dodanych do koszyka – Nabywca przechodzi do arkusza zakupów, w którym określa miejsce dostawy, podaje wszystkie niezbędne dane potrzebne Sprzedawcy do realizacji zamówienia oraz dokonuje akceptacji niniejszego regulaminu.
 4. Składanie zamówień możliwe jest również poprzez pocztę elektroniczną (e-mail) widniejącą na stronie internetowej sklepu. Nabywca zobowiązany jest jednoznacznie określić kupowany towar uwzględniając przy tym ilość, wymiary, wzory, jednostki oraz inne jego możliwe dane/cechy techniczne aby umożliwić Sprzedawcy szybkie i bezproblemowe podsumowanie oraz określenie wszelkich kosztów dostawy, o których Sprzedawca zobowiązany jest poinformować Kupującego również pocztą elektroniczną. Porozumienie e-mailowe obydwu stron w ostatecznej formie wiąże się jednocześnie z akceptacją niniejszego regulaminu poprzez Kupującego, który jest zobowiązany do zapoznania się z nim (regulamin jest dostępny na stronie internetowej Sprzedającego).
 5. Złożone zamówienie podlega weryfikacji przez Sprzedającego. Po jego dokonaniu zostaje wysłana do Nabywcy informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja ta jest wysyłana na podany w trakcie rejestracji  przez Kupującego adres e-mail. W momencie otrzymania przez Kupującego od Sprzedającego  informacji e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji zostaje zawarta umowa sprzedaży wiążąca obie strony to jest Kupującego oraz Sprzedającego. Do w/w informacji Sprzedawca dołącza link do regulaminu swego sklepu internetowego, w którym zawarta jest także  informacja o dostępnym klientowi prawie odstąpienia od umowy oraz wzór blankietu oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca zobowiązany jest również do informowania Kupującego o aktualnym stanie realizacji zamówienia. Informacje te wysyłane są wyłącznie pocztą elektroniczną, na adres wskazany przez Nabywcę podczas rejestracji bądź składania zamówienia e-mailem.
 6. Umowa kupna – sprzedaży jest zawierana pomiędzy stronami w chwili wysłania przez Sprzedawcę informacji, o których mowa w niniejszym ustępie, punkt 5 powyżej.
 7. Sklep Wnętrza z klasą może odmówić realizacji zamówień na listwy podłogowe producenta Tarkett bez jednoczesnego zakupu podłogi tych producentów.
 8. Sklep Wnętrza z klasą może odmówić realizacji zamówień na narożniki lub kątowniki drewniane bez jednoczesnego zakupu elewacji.
 9. Sklep Wnętrza z klasą może odmówić realizacji zamówień na grunt podłogowy Primer Gerflor oraz na podkład wyciszający pod panele winylowe bez jednoczesnego zakupu paneli winylowych lub płytek pcv Gerflor.
 10. W czasie procesu składania zamówienia – do momentu  naciśnięcia klawisza oznaczającego „Potwierdzenie zakupu – zamówienie z obowiązkiem zapłaty” Nabywca ma prawo do modyfikowania i zmieniania swego zamówienia w zakresie: doboru produktów, miejsca dostarczenia produktu, informacji podanych w arkuszu zakupu itp.
 11. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia dokonane przez Zamawiającego w dni: sobota, niedziela, oraz święta, będą realizowane od następnego dnia pracy sklepu.
 12. Czas realizacji zamówień nie jest jednakowy dla wszystkich produktów zamieszczonych na stronie sklepu Wnętrza z klasą. Informacja o tym widnieje na karcie produktu, każdej z osobna. Najkrótszy czas realizacji zamówień wynosi 2 dni robocze powiększone o jeden – dwa dni na przygotowanie towaru do wysyłki. Z przyczyn niezależnych od Sprzedającego termin ten może wydłużyć się do 21 dni roboczych (braki w stanach magazynowych, produkty sprowadzane z poza terytorium Polski, czas konieczny na wyprodukowanie towaru). Jeśli czas realizacji zamówienia dokonanego przez Zamawiającego będzie dłuższy niż jest określony na karcie produktu, Sprzedający niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Zamawiającego drogą e-mailową lub telefoniczną.
 13. W szczególnych przypadkach Kupujący może dokonać telefonicznej bądź mailowej rezerwacji towaru, uprzednio upewniając się o jego dostępności. Rezerwacja jest ważna 3 dni robocze.

Płatności

 1. Wszystkie płatności dokonywane w sklepie są wyłącznie w polskich złotych.
 2. Zapłata za dokonywane transakcje jest możliwa z użyciem określonych na stronie sklepu przeznaczonych do tego celu instrumentów.
 3. Wszystkie podane ceny mają charakter brutto i zawierają podatek VAT w ustawowej wysokości.
 4. Za każdym razem koszty transportu towarów do Nabywcy będą podawane odrębnie przez Sprzedawcę, przy czym ich wartość jest uzależniona od cenników firm spedycyjnych i kurierskich świadczących usługi przewozowe dla sklepu Wnętrza z klasą.
 5. Końcową ceną sprzedaży jest cena produktu powiększona przez obustronnie uzgodniony i wzajemnie potwierdzony sobie pocztą elektroniczną koszt dostawy.
 6. W przypadku dokonywania zamówień na produkty Tarkett o wartości łącznej poniżej 3000 zł brutto Zamawiający będzie musiał doliczyć dodatkową, wymaganą przez producentów opłatę logistyczno-spedycyjną w wysokości 250 zł brutto. W przypadku dokonywania zamówień na produkty Gerflor o wartości łącznej poniżej 1200 zł brutto Zamawiający będzie musiał doliczyć dodatkową, wymaganą przez producentów opłatę logistyczno-spedycyjną w wysokości 150 zł brutto.
 7. W przypadku dokonywania zamówień na produkty wielkogabarytowe (np. podłogi, nawierzchnie, deski, listwy, blaty, elewacje), Kupujący zobowiązany jest do wpłaty należności za zakupione towary w sklepie Wnętrza z klasą tylko i wyłącznie na podstawie faktury proforma, którą Sprzedający zobowiązany jest wysłać na adres e-mail podany w zamówieniu przez Kupującego zaraz po otrzymaniu od niego potwierdzenia złożenia tegoż zamówienia. Na fakturze proforma widnieją wszystkie składowe wiążące się ze złożonym zamówieniem a w szczególności: przedmiot transakcji handlowej wraz z ceną, koszty dostawy, ewentualnie w/w punkcie 6. opłata logistyczna.
 8. Prawnym dokumentem dokonanego zakupu produktu przez Nabywcę w sklepie Wnętrza z klasą jest Faktura VAT, którą Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Nabywcy wraz ze sprzedanym produktem lub niezwłocznie po dokonaniu zakupu drogą pocztową. Skan wystawionej faktury jest również wysyłany klientowi pocztą elektroniczną na wskazany przez niego adres podczas rejestracji w sklepie.
 9. W przypadku braku płatności za zamówione produkty w terminie 3 dni roboczych, Sprzedający anuluje złożone przez Nabywcę zamówienie lub dokonaną rezerwację.
 10. Kupujący ma prawo przed zapłatą do bezpłatnego i bez kosztowego odstąpienia od zakupu w przypadku uznania przez niego, iż podane przez Sprzedawcę koszty dostawy – transportu  są przez niego nie akceptowane.
 11. Ceny produktów w sklepie internetowym Sprzedającego mogą ulegać zmianom, jednakże ich ewentualna zmiana nie ma ważności dla zamówienia złożonego w sklepie przez Nabywcę przed dokonaniem zmian cen.

Warunki dostawy

 1. Każdorazowo dostawy są wykonywane na adres wskazany przez Zamawiającego podczas dokonywania zamówienia.
 2. O ile zamówiony asortyment towarów nie jest dostępny – Sprzedawca niezwłocznie, drogą elektroniczną powiadamia o tym fakcie Nabywcę, a jeśli Nabywca dokonał wpłaty na konto Sprzedawcy jest ona natychmiast zwracana Kupującemu. 
 3. Obowiązkiem Zamawiającego jest sprawdzenie stanu towaru w momencie jego dostarczania przez firmę spedycyjną. W przypadku niezgodności z jakimkolwiek punktem zamówienia (ilość, uszkodzenia mechaniczne itp.) Nabywca w momencie dostawy jest zobowiązany pisemnie powiadomić o powyższym fakcie osobę dostarczającą poprzez spisanie i obustronne (Nabywca oraz osoba dostarczająca) podpisanie stosowanego protokołu. Formularz w/w protokołu jest zawsze w posiadaniu osoby dostarczającej, można go też niezwłocznie otrzymać drogą e-mailową od Sprzedającego bądź pobrać z jego strony. W powyższym przypadku Nabywca powinien jak najszybciej powiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, oraz w jasny i klarowny sposób zgłosić Sprzedawcy zaistniałą sytuację poprzez pocztę elektroniczną (e-mail) lub za pośrednictwem formularza dostępnego w sklepie Sprzedawcy. Niedotrzymanie powyższego powoduje, iż wszelkie reklamacje z powyższych tytułów nie będą rozpatrywane przez Sprzedającego, a konsekwencje tego będą wyłącznie obciążać Nabywcę.
 4. Nabywca jest zobowiązany do dołożenia starań, aby dostawa przebiegała sprawnie i bez utrudnień. Jednakże w przypadku braku dostawy z przyczyn zawinionych przez Kupującego (np. brak upoważnionej osoby do odbioru, zły adres dostawy, brak możliwości dojazdu itp.) Sprzedawca nie odpowiada za nie zrealizowanie dostawy.
 5. W przypadku określonym w punkcie 4, powyżej Sprzedawca wyznacza inny sposób dostawy poprzez umożliwienie odbioru towarów przez Nabywcę z innego wskazanego przez siebie miejsca.
 6. W ramach dostawy towarów wielkogabarytowych i dłużyc, transportowanych na paletach przez firmy spedycyjne mieści się wyłącznie dostarczenie asortymentu  pod wskazany przez  zamawiającego jego adres, wraz ze zdjęciem towarów z auta. W takim przypadku dostawa nie obejmuje kosztów wniesienia zakupionych i dostarczonych towarów do pomieszczeń Kupującego.
 7. Dostawy zakupionych towarów drogą kurierską (małe gabaryty) są realizowane pod wskazany w zamówieniu adres Kupującego – do rąk osoby upoważnionej przez Kupującego do odbioru.
 8. Sprzedający w zakresie realizacji dostaw zamówionych towarów korzysta z usług zewnętrznych, wyspecjalizowanych firm przewoźniczych, którym każdorazowo zleca dostarczenie zakupionych przez Nabywcę towarów. Czas dostawy towarów od momentu nadania do doręczenia przewiduje się na ok 2-3 dni robocze.
 9. Koszty transportu zamówionych produktów wielkogabarytowych na paletach transportowych (np. podłogi, blaty, elewacje, deski) będą uzależnione od ich gabarytów, długości, wysokości i ciężaru, a także odległości od magazynu, z którego korzysta Sprzedawca do miejsca wskazanego przez Nabywcę, jako miejsca dostawy. Każdorazowo Nabywca przed dokonaniem zakupu  zostanie odrębnie powiadomiony pisemnie przez Sprzedającego o kosztach dostawy w tym zakresie, tak aby Kupujący przed dokonaniem zakupu był w pełni poinformowany o łącznych wszystkich kosztach  zakupu.
 10. Koszt dostawy oświetlenia i lamp wynosi 30 złotych brutto. Warunkiem dokonania płatności jest przelew kwoty na konto Sprzedającego wraz z kosztem zakupionego produktu. Usługę w tym zakresie świadczy firma spedycyjno-kurierska. Sprzedawca nie świadczy w tym przypadku możliwości odbioru osobistego lub płatności za pobraniem. W przypadku stwierdzenia wszelkich nieprawidłowości (uszkodzenia produktu podczas transportu itp.) Zamawiający zobowiązany jest zastosować się do niniejszego paragrafu jak również do paragrafu Reklamacje objętego regulaminem sklepu.
 11. Produkty zakupione w sklepie internetowym Sprzedającego są dostarczane w dni robocze.

Ochrona danych osobowych i polityka prywatności

 1. W celach związanych z działalnością firmy Sprzedającego, a także w celach świadczenia usług przez Sprzedającego – dane osobowe Nabywców będą przetwarzane w trybie ich administrowania. Deklarowanie danych osobowych przez Nabywców nie jest obligatoryjne, a ich przetwarzanie może mieć miejsce wyłącznie w duchu litery prawa, zgodnie ze stosownymi przepisami zawartymi w: Ustawie z dnia 27.08.1997 roku (Ustawa o Ochronie Danych Osobowych), w Ustawie z dnia 18.07.2012 roku (Ustawa o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną), oraz w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) - tzw. RODO.
 2. W przypadku żądania odpowiednich służb kontrolnych (np. urzędy skarbowe, wymiaru sprawiedliwości itp.) informacje identyfikacyjne oraz dane osobowe Nabywców będą przekazywane tym służbom zgodnie z przysługującym im w tym zakresie uprawnieniom kontrolnym wynikającym z obowiązującego prawa.
 3. Każdorazowo, zgodnie z ustawą Nabywca ma prawo wglądu do podanych swych danych osobowych oraz do ich poprawiania, a także aktualizowania oraz wyrejestrowywania.
 4. Sprzedawca ma obowiązek ochrony danych osobowych Nabywców przed ich ujawnieniem i przekazaniem osobom postronnym, niezainteresowanym oraz nieupoważnionym.
 5. Dodatkowe, bardziej szczegółowe informacje związane z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych przez Sklep znajdują się w Polityce prywatności.
 6. Sklep internetowy wykorzystuje pliki Cookies za zgodą osób korzystających ze sklepu.

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje związane z realizacją umowy Nabywca jest zobowiązany składać Sprzedawcy pisemnie, w zalecanej   formie elektronicznej (e-mail), lub też pisemnie drogą pocztową na adres prowadzenia działalności przez Sprzedającego. Na stronie sklepu internetowego jest dostępny do tego celu formularz reklamacyjny – za każdym razem klient może jednak złożyć reklamację w każdej innej dowolnej formie pisemnej .
 2. Dla ważności składanej reklamacji zgłoszenie powinno zawierać: dane osobowe Nabywcy, datę zawarcia transakcji, opis składanej reklamacji z określeniem potencjalnych roszczeń Nabywcy, a także fakturę (lub jej kopię) lub jakikolwiek  inny dowód stwierdzający zakup produktu u Sprzedającego.
 3. Sprzedawca rozpatruje złożoną reklamację w terminie do14 dni od jej wpłynięcia do sklepu, z zastrzeżeniem kompletności informacji określonych w punkcie 2 powyżej.
 4. O sposobie rozpatrzenia złożonej reklamacji Kupujący zostanie poinformowany przez Sprzedającego drogą e-mailową, faksową, bądź za pomocą poczty – listem poleconym na adres przekazany w zgłoszonej reklamacji.
 5. Zapewniamy, że zamieszczone opisy i zdjęcia produktów są zgodne z danymi uzyskanymi od ich producentów. Nie możemy jednak zagwarantować, że są one zgodne w 100 proc. z rzeczywistym stanem i wyglądem faktycznym. W szczególności dotyczy to produktów drzewnych lub mających imitować, naśladować drewno lub kamień jak np panele winylowe oraz wykładzina pcv. Drzewo jest żywym i naturalnym materiałem, dlatego też każdorazowo jego wygląd i wizualizacja może się nieznacznie różnić od zamieszczonego na naszej stronie jego odwzorowania w postaci zdjęcia, grafiki lub obrazu.
 6. O ile złożona reklamacja ewentualnie będzie zawierała braki – Sprzedający jest zobowiązany do zwrócenia się do Kupującego o ich uzupełnienie.

Odstąpienie od umowy - zwrot towaru

 1. Na podstawie art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku ( Dziennik Ustaw z roku 2014 pozycja nr 827 ) z późniejszymi zmianami  Nabywca jako Konsument zawierający umowę na odległość ma prawo  w terminie 14 dni do odstąpienia od tej umowy bez podawania tego przyczyny.  Informacja o prawie do odstąpienia od umowy, zawierająca wyjaśnienia o sposobie terminach wykorzystania prawa do odstąpienia od umowy, a także o ponoszonych kosztach zwracania nabytych produktów, które ponosi Konsument są zawarte w załączniku numer 1 do niniejszego regulaminu. Termin odstąpienia od umowy jest rozpoczynany od dnia dostarczenia Nabywcy zakupionego towaru. Nabywca, który odstępuje od umowy jest zobowiązany przesłać swą decyzję pisemnie pocztą elektroniczną lub też listem pocztą tradycyjną na adres Sprzedającego bądź jego adres poczty elektronicznej e-mail. W tym celu Nabywca może skorzystać z formularza będącego załącznikiem numer 2 do niniejszego regulaminu – jednakże nie jest to obligatoryjne. Termin odstąpienia będzie zachowany jeśli informacja w tej sprawie zostanie wysłana przed  upłynięciem przysługującego prawa do odstąpienia od umowy.
 2. W takim przypadku Konsument ( Nabywca ) na swój koszt jest zobowiązany do dostarczenia zamówionych produktów na adres Sprzedającego lub na inny wyraźnie, pisemnie wskazany przez Sprzedającego adres. Nieprzekraczalny termin zwrotu zamówionych towarów wynosi 14 dni od daty złożenia Sprzedawcy decyzji o odstąpieniu od umowy. Zamówiony i zwracany towar musi być zwrócony w nienaruszonym, pełnym opakowaniu fabrycznym, bez usuniętych etykiet i pieczęci producenta identyfikujących  produkt, a także nie może być uszkodzony mechanicznie. Nabywaca (Konsument ) jest zobowiązany na swój koszt do skutecznego i bezpiecznego zabezpieczenia zwracanych produktów na czas ich zwrotnego transportu do Sprzedajacego.
 3. Zwrot wpłat dokonanych przez Nabywcę (koszt zakupionych produktów oraz ich dostawy do Nabywcy) następuje przez Sprzedającego w terminie do 14 dni od otrzymania oświadczenia Nabywcy o odstąpieniu od umowy, przy czym Sprzedającemu przysługuje prawo do wstrzymania się ze zwrotem w/w wpłat do czasu zwrócenia przez Konsumenta Nabywcę zakupionych produktów. 
 4. Nabywca ponosi pełną odpowiedzialność jeśli nabyte produkty utracą swą wartość w rezultacie korzystania z nich w innym celu niż zapoznanie się przez Nabywcę o ich funkcjonalności, charakterystyce i cechach indywidualnych.
 5. Rezygnacja z umowy przez Nabywcę nie jest możliwa gdy usunie on oryginalne identyfikujące produkt opakowanie producenta, uszkodzi mechanicznie towar, zakupuje on towar o charakterze indywidualnym i jednostkowym, produkowanym wyłącznie na jego potrzeby i zamówienie i z tego powodu nie może on być odsprzedany ponownie innemu nabywcy. W szczególności na podstawie artykułu numer 38 ustawy o prawach konsumentów z dnia 30 kwietnia 2014 roku – dziennik ustaw 2014 roku pozycja nr 827 prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Nabywcy w następujących sytuacjach:
 1.  
  1. Wykonania usług, w sytuacji jeśli te usługi zostały wykonane w całości na zlecenie Nabywcy, który przy tym został wyraźnie uprzedzony iż jeśli zostaną one wykonane Nabywca nie posiada prawa do odstąpienia od umowy.
  2. Jeśli produkty zostały wykonane według  indywidualnego wyspecyfikowania Nabywcy, a także dla realizacji jego indywidualnego zapotrzebowania.
  3. Jeśli produkty posiadają krótki okres zdatności do użycia, albo też rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu.
  4. Jeśli produkty zostały otwarte z zamkniętego i opieczętowanego opakowania, które po jego otwarciu ze względów higienicznych  bądź zdrowotnych nie można zwracać.
  5. Jeśli produkty, które po dostawie zostały trwale połączone z innymi produktami – jeśli taki był ich charakter

Przerwy w funkcjonowaniu sklepu

 1. W przypadku czynników zewnętrznych, niezależnych od Sprzedawcy, a mających wpływ na funkcjonowanie sklepu – Sprzedawca nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
 2. Sprzedawca ma również prawo do okresowego zawieszenia dostępu do swego sklepu jeśli jest to wynikiem prac konserwacyjnych, napraw i serwisów technicznych, także dokonywaniem modyfikacji i udoskonaleń działania sklepu.
 3. Sprzedawcy przysługuje prawo do okresowego zawieszenia dostępu do sklepu z tytułu przysługującego urlopu bądź przerw świątecznych. W takim przypadku składane zamówienia będą realizowane niezwłocznie po zakończeniu przerw Sprzedawcy wynikających z podanych powyżej okoliczności.

III Dodatkowe ustanowienia końcowe

 1. Każdorazowo Sprzedawcy przysługuje prawo zmiany Regulaminu określającego działalność sklepu. Uaktualnienie nabiera mocy z chwilą opublikowania nowego Regulaminu w witrynie sklepu. Wszystkie transakcje i zamówienia dokonane przed wejściem w życie nowego Regulaminu będą obligatoryjnie realizowane w zgodzie z Regulaminem obowiązującym w dniu dokonania zamówienia przez Nabywcę.
 2. Wszystkie sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem będą rozstrzygane według polskiego prawa, na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego – dla klientów będących Konsumentami także Ustawy o Prawach Konsumentów z dnia 30 kwietnia 2014 roku – Dziennik Ustaw 2014 rok pozycja numer 827. Regulamin sklepu nie dąży do wyłączania bądź też ograniczania w jakikolwiek sposób jakichkolwiek praw Klientów i Konsumentów przysługujących im z przepisów obowiązującego prawa.
 3. Sprawy sporne, które nie zostaną rozstrzygnięte w drodze polubownej pomiędzy Sprzedającym oraz Nabywcą będą rozstrzygane dla swej ważności przez właściwy sąd powszechny.
 4. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014 roku
 5. Do niniejszego Regulaminu zostały dołączone dwa załączniki:
  1. Załącznik nr 1 – Informacja o prawie do odstąpienia od umowy
  2. Załącznik nr 2 – Blankiet wzoru formularza odstąpienia od umowy
 6. Sprzedawca informuje, iż powierza i zleca dostarczanie zamawianych towarów współpracującym ze sklepem wyspecjalizowanym i licencjonowanym firmom kurierskim i transportowo – spedycyjnym, m.in.: DHL oraz Raben.
 7. Wszystkie opisy i zdjęcia produktów oraz ilustracje graficzne, piktogramy, schematy, loga i logotypy są prawną własnością sklepu Wnętrza z klasą i jej partnerów handlowych, którzy wyrazili zgodę na posługiwanie się przez Sklep zdjęciami i logotypami w celach reklamowo-handlowych. Kopiowanie, skanowanie, powielanie, reprodukcja oraz wszelkie inne formy bądź próby przywłaszczenia sobie tych własności bez zgody Sklepu oraz pozostałych prawnych właścicieli znajdą rozstrzygnięcie na drodze sądowej. (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 Dz. U. 1994, nr 24, poz. 83, tekst jednolity: Dz. U. 2006, nr 90, poz. 631)

 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia dostarczenia zakupionych towarów.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia do Konsumenta zakupionych rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie, które nie będzie się dla Konsumneta wiążało z dodatkowymi kosztami zwracania wpłaconych pieniędzy.

Sprzedający wstrzyma się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta ( Nabywcy )  do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zalezności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

 

 

  Załącznik nr 1

WZÓR  FORMULARZA  ODSTĄPIENIA  OD  UMOWY

( formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy )

1.         ADRESAT:  BBS Beata Jankowska, 03-289 Warszawa, ul. Paavo Nurmiego 43 poczta elektroniczna: sklep@wnetrzazklasa.com.pl, numer faksu: 22 814 20 54

2.         Ja ( My ) * ……………………………………………………………………………………………… niniejszym informuję ( informujemy )  *  o moim ( naszym ) * odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących Rzeczy * …………………………………………………………………………………………………………………………………

Umowy dostawy następujących rzeczy  * ………………………………………………………………………………

Umowy o dzieło wykonania następujących rzeczy * ………………………………………………………………

O świadczenie następującej usługi * ………………………………………………………………………………………

 

3.         Data zawarcia umowy / odbioru * …………………………………………………………………………………………..

4.         Imię i nazwisko konsumenta ( ów ) * ……………………………………………………………………………………….

5.         Adres konsumenta ( ów ) * ……………………………………………………………………………………………………..

6.         Podpis konsumenta ( ów ) * - tylko jeśli formularz jest przesyłany w wersji papierowej - ………………………………………………………………..

7.         Data ……………………………………………………………………

 

* - niepotrzebne skreślić